Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

0907-2021 Thông tin chuyển nhượng cổ phần ngày 30.6.2021  (09/07/2021)
Thông tin chuyển nhượng cổ phần ngày 30.6.2021
2805-2021 Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  (28/05/2021)
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
1805-2021 Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng  (18/05/2021)
Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng
1805-2021 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (18/05/2021)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
1305-2021 Công bố thông tin Về việc hủy tư cách công ty đại chúng  (13/05/2021)
Công bố thông tin Về việc hủy tư cách công ty đại chúng
0705-2021 Công bố thông tin: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (07/05/2021)
Công bố thông tin: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2704-2021 Nghị quyết HĐQT về mức chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức năm 2020  (27/04/2021)
Nghị quyết HĐQT về mức chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức năm 2020
2604-2021 CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (26/04/2021)
CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
2304-2021 Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026; Công bố thông tin về thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026  (23/04/2021)
Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026; Công bố thông tin về thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
2004-2021 Thông báo của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026  (20/04/2021)
Thông báo công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
1004-2021 Thông báo về việc Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2020  (10/04/2021)
Thông báo về việc Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2020
0104-2021 Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026  (01/04/2021)
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026+ tài liệu họp
1103-2021 Báo cáo thường niên năm 2020  (11/03/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020
0103-2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán  (01/03/2021)
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
2602-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026  (26/02/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
2701-2021 Báo cáo tình tình quản trị Công ty năm 2020  (27/01/2021)
Báo cáo tình tình quản trị Công ty năm 2020
2311-2020 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020  (23/11/2020)
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
2707-2020 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019  (27/07/2020)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
0307-2020 Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (03/07/2020)
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020
2206-2020 Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (22/06/2020)
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Số bài trong trang