Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

0603-2019 Báo cáo tài chính năm 2018  (06/03/2019)
Báo cáo tài chính năm 2018
0603-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  (06/03/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3101-2019 Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc  (31/01/2019)
Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
2111-2018 Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  (21/11/2018)
Công bố thông tin Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/ 2018
2706-2018 Công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền từ 25/8/2016 - 31/12/2016 và năm 2017  (27/06/2018)
Công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền từ 25/8/2016 - 31/12/2016 và năm 2017
2604-2018 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  (26/04/2018)
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
1404-2018 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  (14/04/2018)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
0104-2018 Báo cáo thường niên 2017  (01/04/2018)
Báo cáo thường niên 2017
1903-2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2018  (19/03/2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên 2018
1903-2018 Báo cáo tài chính năm 2017  (19/03/2018)
Báo cáo tài chính năm 2017
0802-2018 Điều lệ Công ty sửa đổi T2.2018  (08/02/2018)
Điều lệ Công ty sửa đổi T2.2018
0802-2018 Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường T2 - 2018  (08/02/2018)
Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường T2 - 2018
2901-2018 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 07/02/2018  (29/01/2018)
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 07/02/2018
2301-2018 Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2018  (23/01/2018)
Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2018
2201-2018 Thông báo chốt danh sách cổ đông - Đại hội cổ đông bất thường  (22/01/2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông - Đại hội cổ đông bất thường
3112-2017 THÔNG TIN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  (31/12/2017)
THÔNG TIN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
2510-2017 Thong tin công bố bất thường  (25/10/2017)
Thong tin công bố bất thường
1108-2017 Quyet dinh PTGD  (11/08/2017)
Quyet dinh PTGD
Số bài trong trang