Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

0606-2019 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018  (06/06/2019)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
1305-2019 Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018  (13/05/2019)
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018
2604-2019 Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  (26/04/2019)
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
1204-2019 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng 2019  (12/04/2019)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng 2019 và tài liệu đính kèm
0904-2019 Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (09/04/2019)
Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
1103-2019 Báo cáo thường niên năm 2018  (11/03/2019)
Báo cáo thường niên năm 2018
0603-2019 Báo cáo tài chính năm 2018  (06/03/2019)
Báo cáo tài chính năm 2018
0603-2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  (06/03/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3101-2019 Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc  (31/01/2019)
Công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
2111-2018 Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  (21/11/2018)
Công bố thông tin Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/ 2018
2706-2018 Công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền từ 25/8/2016 - 31/12/2016 và năm 2017  (27/06/2018)
Công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền từ 25/8/2016 - 31/12/2016 và năm 2017
0802-2018 Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường T2 - 2018  (08/02/2018)
Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường T2 - 2018
2901-2018 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 07/02/2018  (29/01/2018)
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 07/02/2018
3112-2017 THÔNG TIN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  (31/12/2017)
THÔNG TIN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Số bài trong trang