Công viên cây xanh > Thông tin công bố

1009-2021 Công bố thông tin miễn nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm phụ trách kế toán  (10/09/2021)
Công bố thông tin miễn nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm phụ trách kế toán
3108-2021 Quyết định về việc Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  (31/08/2021)
Quyết định về việc Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
1607-2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021  (16/07/2021)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
0207-2021 Thông tin cơ bản về Doanh nghiệp  (02/07/2021)
Thông tin cơ bản về Doanh nghiệp
0207-2021 127A BC đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2020  (02/07/2021)
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2020
0207-2021 Điều lệ Công ty  (02/07/2021)
Điều lệ Công ty
0207-2021 Báo cáo tài chính năm 2020  (02/07/2021)
Báo cáo tài chính năm 2020
0207-2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020  (02/07/2021)
số 127B- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020
Số bài trong trang