Công viên cây xanh > Thông tin công bố

0905-2023 Lý lịch thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng  (09/05/2023)
Lý lịch thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng
2704-2023 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023  (27/04/2023)
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
2704-2023 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022  (27/04/2023)
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022
2704-2023 Điều lệ Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (sửa đồi lần 4 ngày 20/04/2023)  (27/04/2023)
Điều lệ Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (sửa đồi lần 4 ngày 20/04/2023)
2704-2023 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022  (27/04/2023)
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022
0703-2023 Báo cáo tài chính năm 2022  (07/03/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022
1209-2022 Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng  (12/09/2022)
Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng
2706-2022 CBTT: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021, 6 tháng năm 2022; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm năm 2021  (27/06/2022)
CBTT: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021, 6 tháng năm 2022; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm năm 2021
2504-2022 Điều lệ Công ty  (25/04/2022)
Điều lệ Công ty
2504-2022 Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4  (25/04/2022)
Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4
2103-2022 Báo cáo tài chính năm 2021  (21/03/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021
1009-2021 Công bố thông tin miễn nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm phụ trách kế toán  (10/09/2021)
Công bố thông tin miễn nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm phụ trách kế toán
3108-2021 Quyết định về việc Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  (31/08/2021)
Quyết định về việc Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
1607-2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021  (16/07/2021)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
0207-2021 Điều lệ Công ty  (02/07/2021)
Điều lệ Công ty
0207-2021 Thông tin cơ bản về Doanh nghiệp  (02/07/2021)
Thông tin cơ bản về Doanh nghiệp
0207-2021 127A BC đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2020  (02/07/2021)
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2020
0207-2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020  (02/07/2021)
số 127B- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020
0207-2021 Báo cáo tài chính năm 2020  (02/07/2021)
Báo cáo tài chính năm 2020
Số bài trong trang