Công viên cây xanh > Thông tin ngoài trang chủ
Cơ cấu tổ chứcTỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 đồng chí

2. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 đồng chí

3. Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 02 đồng chí:

- 01 đồng chí Tổng Giám đốc Công ty.

- 01 đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng

4. Các phòng ban chuyên môn: Gồm 03 phòng

- Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương

- Phòng Kế toán Tài vụ

- Phòng Kế hoạch kỹ thuật

5. Khối sản xuất + Khu vực vườn ươm, bao gồm:

- 04 Xí nghiệp Duy tu với nhiệm vụ chủ yếu là duy tu, bảo trì, chăm sóc và cải tạo bồn hoa, thảm cỏ ... tại các vườn hoa công viên, khuôn viên công sở, đảo giao thông, dải phân cách.

- 01 Xí nghiệp Cây xanh đô thị phụ trách quản lý, duy tu bảo trì toàn bộ hệ thống cây bóng mát đường phố.

- 01 Tổ Thanh tra cây xanh phụ trách công tác tuần tra, phát hiện và phối hợp với chính quyền xử lý các hành vi xâm hại hệ thống cây xanh đô thị.

- 01 Xí nghiệp vườn ươm phụ trách công tác ươm trồng cây giống và cây hoa công viên.

6. Các tổ chức, đoàn thể:

- Tổ chức Đảng: Đảng bộ Công ty trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

- Tổ chức Công đoàn, Ban Nữ công trực thuộc Công đoàn Ngành Xây dựng.

- Tổ chức Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp.

- Tổ chức Hội Cựu chiến binh trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH