Công viên cây xanh > Thông tin ngoài trang chủ
Cơ cấu tổ chứcTỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị: 05 người

2. Ban kiểm soát: 03 người

3. Ban Tổng giám đốc: 03 người, trong đó:

- Tổng giám đốc: 01 người.

- Phó Tổng giám đốc: 02 người (01 Phó Tổng giám đốc; 01 Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KH - KT).

4. Kế toán trưởng: 01 người

5. Các phòng nghiệp vụ: 03 phòng (Phòng Tổ chức lao động tiền lương; Phòng Kế hoạch kỹ thuật; Phòng Kế toán tài vụ).

6. Các Xí nghiệp sản xuất:

- 06 Xí nghiệp phụ trách công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên, chăm sóc và phát triển hệ thống vườn hoa công viên, cây xanh, thảm cỏ.

- 01 Xí nghiệp phụ trách công tác chăm sóc phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

- 01 Xí nghiệp vườn ươm phụ trách công tác sản xuất ươm trồng cây giống

7. Các Tổ công tác thừa hành nhiệm vụ:

- 01 Tổ Thanh tra

- 01 Tổ lái xe.

- 01 Tổ bảo vệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH