Công viên cây xanh > Thông tin ngoài trang chủ
Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng là doanh nghiệp phục vụ công ích trong lĩnh vực môi trường được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Công viên, cây xanh Hải Phòng theo Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đi vào hoạt động từ ngày 24/8/2016