Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông
Công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền từ 25/8/2016 - 31/12/2016 và năm 2017
Công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền từ 25/8/2016 - 31/12/2016 và năm 2017