Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

1407-2023 Thông báo về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần  (14/07/2023)
Thông báo về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
2305-2023 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022  (23/05/2023)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
0905-2023 Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi trả cổ tức năm 2022  (09/05/2023)
Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi trả cổ tức năm 2022
2704-2023 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (27/04/2023)
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3003-2023 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (30/03/2023)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng + tài liệu họp
2503-2023 Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (25/03/2023)
Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
2003-2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (20/03/2023)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2504-2022 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh HP năm 2022  (25/04/2022)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh HP năm 2022
1803-2022 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (18/03/2022)
Thông báo mời họp, chương trình họp, mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, tài liệu họp
0903-2022 Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (09/03/2022)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
0907-2021 Thông tin chuyển nhượng cổ phần ngày 30.6.2021  (09/07/2021)
Thông tin chuyển nhượng cổ phần ngày 30.6.2021
2805-2021 Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  (28/05/2021)
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
1805-2021 Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng  (18/05/2021)
Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng
1805-2021 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (18/05/2021)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
1305-2021 Công bố thông tin Về việc hủy tư cách công ty đại chúng  (13/05/2021)
Công bố thông tin Về việc hủy tư cách công ty đại chúng
0705-2021 Công bố thông tin: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (07/05/2021)
Công bố thông tin: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2704-2021 Nghị quyết HĐQT về mức chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức năm 2020  (27/04/2021)
Nghị quyết HĐQT về mức chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức năm 2020
2604-2021 CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (26/04/2021)
CBTT về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
2304-2021 Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026; Công bố thông tin về thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026  (23/04/2021)
Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026; Công bố thông tin về thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
2004-2021 Thông báo của Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026  (20/04/2021)
Thông báo công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
Số bài trong trang