Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

2404-2024 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2024  (24/04/2024)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2024
2004-2024 Công bố danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty CP Công viên, cây xanh HP nhiệm kỳ 2021-2026  (20/04/2024)
Công bố danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty CP Công viên, cây xanh HP nhiệm kỳ 2021-2026
1204-2024 Thông báo đề cử ứng cử thành viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026  (12/04/2024)
Thông báo đề cử ứng cử thành viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
0204-2024 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (02/04/2024)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 + Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2303-2024 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  (23/03/2024)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2003-2024 Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2024  (20/03/2024)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2024
1407-2023 Thông báo về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần  (14/07/2023)
Thông báo về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
2305-2023 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022  (23/05/2023)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
0905-2023 Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi trả cổ tức năm 2022  (09/05/2023)
Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi trả cổ tức năm 2022
2704-2023 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (27/04/2023)
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3003-2023 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (30/03/2023)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng + tài liệu họp
2503-2023 Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (25/03/2023)
Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
2003-2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  (20/03/2023)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2504-2022 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh HP năm 2022  (25/04/2022)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh HP năm 2022
1803-2022 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng  (18/03/2022)
Thông báo mời họp, chương trình họp, mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, tài liệu họp
0903-2022 Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (09/03/2022)
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
0907-2021 Thông tin chuyển nhượng cổ phần ngày 30.6.2021  (09/07/2021)
Thông tin chuyển nhượng cổ phần ngày 30.6.2021
2805-2021 Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  (28/05/2021)
Thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
1805-2021 Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng  (18/05/2021)
Quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng
1805-2021 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (18/05/2021)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
Số bài trong trang