Công viên cây xanh > Thông tin công bố

0905-2024 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 (theo NĐ 47/2021/NĐ-CP)  (09/05/2024)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 (theo NĐ 47/2021/NĐ-CP)
2504-2024 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (sửa đổi lần 5 ngày 23/04/2024)  (25/04/2024)
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (sửa đổi lần 5 ngày 23/04/2024)
2504-2024 Thông tin cơ bản của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2024  (25/04/2024)
Thông tin cơ bản của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng năm 2024
2404-2024 Thông báo bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026  (24/04/2024)
Thông báo bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026
2503-2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán  (25/03/2024)
Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
2607-2023 CBTT bất thường: Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hùng - sinh ngày 09/12/1981 hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị kể từ ngày 01/08/2023 (kèm theo quyết định số 239/QĐ-CVCX-TC ngày 25/07/2023) thay thế ông Phạm Quang Sỹ - Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ (kèm theo quyết định số 229/QĐ-CVCX-TC ngày 29/05/2023).  (26/07/2023)
CBTT bất thường : Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hùng - sinh ngày 09/12/1981 hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh đô thị kể từ ngày 01/08/2023 (kèm theo quyết định số 239/QĐ-CVCX-TC ngày 25/07/2023) thay thế ông Phạm Quang Sỹ - Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ (kèm theo quyết định số 229/QĐ-CVCX-TC ngày 29/05/2023).
0707-2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023  (07/07/2023)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2023
1606-2023 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  (16/06/2023)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
1606-2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022  (16/06/2023)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022
2905-2023 Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí của ông Phạm Quang Sỹ - Phó Tổng giám đốc Công ty  (29/05/2023)
Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí của ông Phạm Quang Sỹ - Phó Tổng giám đốc Công ty
0905-2023 Lý lịch thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng  (09/05/2023)
Lý lịch thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng
2704-2023 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022  (27/04/2023)
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022
2704-2023 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022  (27/04/2023)
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022
2704-2023 Điều lệ Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (sửa đồi lần 4 ngày 20/04/2023)  (27/04/2023)
Điều lệ Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng (sửa đồi lần 4 ngày 20/04/2023)
2704-2023 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023  (27/04/2023)
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
2104-2023 TB Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Tuyết Mai thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026  (21/04/2023)
TB Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Tuyết Mai thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026
0703-2023 Báo cáo tài chính năm 2022  (07/03/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022
1209-2022 Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng  (12/09/2022)
Công bố thông tin: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng
2706-2022 CBTT: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021, 6 tháng năm 2022; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm năm 2021  (27/06/2022)
CBTT: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2021, 6 tháng năm 2022; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm năm 2021
2504-2022 Điều lệ Công ty  (25/04/2022)
Điều lệ Công ty
Số bài trong trang