Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng
Thông báo mời họp, chương trình họp, mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, tài liệu họp