Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

2701-2021 Báo cáo tình tình quản trị Công ty năm 2020  (27/01/2021)
Báo cáo tình tình quản trị Công ty năm 2020
2311-2020 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020  (23/11/2020)
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
2707-2020 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019  (27/07/2020)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
0307-2020 Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (03/07/2020)
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020
2206-2020 Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (22/06/2020)
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1106-2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 + tài liệu họp  (11/06/2020)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 + tài liệu họp
1006-2020 Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  (10/06/2020)
Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 22.6.2020)
2904-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (29/04/2020)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1304-2020 Thông báo Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm2020  (13/04/2020)
Thông báo Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm2020
0904-2020 Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (09/04/2020)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3103-2020 Công bố thông tin thay đổi tên và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (31/03/2020)
Công bố thông tin thay đổi tên và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
0603-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025  (06/03/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025
0303-2020 Báo cáo thường niên năm 2019  (03/03/2020)
Báo cáo thường niên năm 2019
1802-2020 Báo cáo Tài chính năm 2019  (18/02/2020)
Báo cáo Tài chính năm 2019
1411-2019 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019  (14/11/2019)
CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
2207-2019 Công bố thông tin: Kết luận của cơ quan thuế  (22/07/2019)
Công bố thông tin: Kết luận của cơ quan thuế theo Quyết định số 2767//QĐ-CT ngày 18/6/2019 của Cục thuế Hải Phòng
0606-2019 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018  (06/06/2019)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
1305-2019 Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018  (13/05/2019)
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018
2604-2019 Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  (26/04/2019)
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
1204-2019 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng 2019  (12/04/2019)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng 2019 và tài liệu đính kèm
Số bài trong trang