Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

0104-2021 Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026  (01/04/2021)
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026+ tài liệu họp
1103-2021 Báo cáo thường niên năm 2020  (11/03/2021)
Báo cáo thường niên năm 2020
0103-2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán  (01/03/2021)
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
2602-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026  (26/02/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
2701-2021 Báo cáo tình tình quản trị Công ty năm 2020  (27/01/2021)
Báo cáo tình tình quản trị Công ty năm 2020
2311-2020 CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020  (23/11/2020)
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
2707-2020 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019  (27/07/2020)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
0307-2020 Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020  (03/07/2020)
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020
2206-2020 Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (22/06/2020)
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1106-2020 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 + tài liệu họp  (11/06/2020)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 + tài liệu họp
1006-2020 Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  (10/06/2020)
Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 22.6.2020)
2904-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (29/04/2020)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1304-2020 Thông báo Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm2020  (13/04/2020)
Thông báo Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm2020
0904-2020 Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (09/04/2020)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3103-2020 Công bố thông tin thay đổi tên và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (31/03/2020)
Công bố thông tin thay đổi tên và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
0603-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025  (06/03/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025
0303-2020 Báo cáo thường niên năm 2019  (03/03/2020)
Báo cáo thường niên năm 2019
1802-2020 Báo cáo Tài chính năm 2019  (18/02/2020)
Báo cáo Tài chính năm 2019
1411-2019 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019  (14/11/2019)
CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
2207-2019 Công bố thông tin: Kết luận của cơ quan thuế  (22/07/2019)
Công bố thông tin: Kết luận của cơ quan thuế theo Quyết định số 2767//QĐ-CT ngày 18/6/2019 của Cục thuế Hải Phòng
Số bài trong trang