Công viên cây xanh > Quan hệ cổ đông

0904-2020 Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (09/04/2020)
Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3103-2020 Công bố thông tin thay đổi tên và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  (31/03/2020)
Công bố thông tin thay đổi tên và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
0603-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025  (06/03/2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025
0303-2020 Báo cáo thường niên năm 2019  (03/03/2020)
Báo cáo thường niên năm 2019
1802-2020 Báo cáo Tài chính năm 2019  (18/02/2020)
Báo cáo Tài chính năm 2019
1411-2019 CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019  (14/11/2019)
CBTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
2207-2019 Công bố thông tin: Kết luận của cơ quan thuế  (22/07/2019)
Công bố thông tin: Kết luận của cơ quan thuế theo Quyết định số 2767//QĐ-CT ngày 18/6/2019 của Cục thuế Hải Phòng
0606-2019 Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018  (06/06/2019)
Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
1204-2019 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng 2019  (12/04/2019)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng 2019 và tài liệu đính kèm
0802-2018 Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường T2 - 2018  (08/02/2018)
Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường T2 - 2018
2901-2018 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 07/02/2018  (29/01/2018)
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 07/02/2018
3112-2017 THÔNG TIN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  (31/12/2017)
THÔNG TIN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
2705-2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017  (27/05/2017)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017
0905-2017 Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2017  (09/05/2017)
Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2017
0804-2017 Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 25/8/2016 đến 31/12/2016  (08/04/2017)
Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 25/8/2016 đến 31/12/2016
Số bài trong trang